Yritystukia on mahdollista hakea moneen erilaiseen käyttötarkoitukseen. Yritystuet voivat auttaa kansainvälistymisessä, markkinatutkimuksen tekemisessä tai niitä voidaan hyödyntää uusiin innovaatioihin, tuotantotilojen rakentamiseen taikka esimerkiksi uuden avainhenkilön palkkaamiseen. 

Yritystukia myöntäviä tahoja on useita ja aina ei ole helppoa hahmottaa, mikä tukimuoto sopisi parhaiten erilaisiin tilanteisiin. Osa tarjolla olevasta rahoituksesta on suoraa avustusta, osa taas yritystukea sisältävää ja edullista, mutta kuitenkin takaisin maksettavaa lainaa. 

Ota yhteyttä Momentum Helsingin rahoitussuunnittelijoihin keskustellaksesi lisää erilaisista yritystuista ja niiden erilaisista käyttötarkoituksista. 

Toiminnan kannattavuus ja liiketoimintasuunnitelman huolellinen valmisteleminen ovat avainasemassa tukien myöntämisessä. Näin on silloinkin, kun kyse ei ole takaisinmaksettavasta yritystukea sisältävästä lainasta. 

Yrityksille myönnettävää julkista tukea säätelee Euroopan komission asetus vähämerkityksisistä, eli de minimis -tuista. Euroopan unionissa valtiontuet ovat lähtökohtaisesti kielletty, mutta yleistä talouden kehittymistä edistävät julkiset tuet yritystoiminnalle voivat kuitenkin olla sallittuja tiettyjen rajojen puitteissa. 

Näitä sallittuja tukia kutsutaan vähämerkityksisiksi, eli de minimis -tuiksi. Kaikki Suomessa myönnettävät yritystuet ovat de minimis-tukia. 

De minimis -yritystukiin liittyy tukien maksimimäärää sääntelevä “de minimis-kiintiö”: vaikka yritystuki olisi vähämerkityksellinen sinänsä, liian suuri määrä tukea lyhyen ajanjakson sisällä tekisi yritystuista yhteenlaskettuna merkityksellisen ja siten kilpailua vääristävän. Kolmen peräkkäisen verovuoden aikana yritykselle maksettavan, maksimissaan 200 000 euroa suuruudeltaan olevan tuen katsotaan kuitenkin olevan merkitykseltään niin vähäistä (“de minimis”), ettei kansallisvaltioiden tarvitse tehdä tuista ilmoitusta Euroopan Unionin komissiolle. 

Yritystuet Suomessa 2022 

Tärkeimmät yritystukia Suomessa myöntävät tahot ovat Business Finland, Finnvera ja jokaisen maakunnan omat ELY-keskukset. Näiden tahojen lisäksi Euroopan unionilla on omia tutkimusta ja innovointia tukevia ohjelmia, joita suomalaiset yritykset voivat myös hyödyntää. Suurimpana näistä 2021-2027 toimiva, 95 miljardin euron suuruinen Horisontti Eurooppa -ohjelma. Covid-pandemian aikana myös valtiokonttori on aktivoitunut, myöntäen yrityksille kustannustukea. 

Business Finland

Business Finland on yksityisille yrityksille, julkisille organisaatioille ja tutkimuslaitoksille rahoitus ja kansainvälistymistukea myöntävä organisaatio, jonka tarkoituksena on tukea suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Business Finland syntyi vuonna 2018, kun innovaatiorahoituslaitos Tekes yhdistyi kansainvälistymispalveluita tarjonneen Finpron kanssa. Business Finlandin tavoite on rahoitusta myöntämällä kehittää Suomesta maailman vetovoimaisin ja kilpailukykyisin innovaatioympäristö ja houkuttelevin investointi- ja matkailukohde. Organisaation tarkoitus on palvella Suomen talouden tarpeita. 

Business Finlandin yritystuista de minimis -muotoisia ovat temporahoitus, innovaatioseteli ja explorer -kategorian rahoitukset. Näiden lisäksi Business Finlandin rahoituksia ovat muun muassa energiatuki, nuoret innovatiiviset yritykset-, eli NIY-rahoitus sekä Co-Innovation ja -Creation -rahoitukset. Business Finland arvioi hakemusten kansainvälistä potentiaalia, kilpailukykyä ja vahva painotus on uusilla innovaatioilla; innovaatio voi tarkoittaa omintakeista ja uutta tuotetta tai palvelua, mutta myös liiketoimintastrategiaa tai lähestymistapaa. Rahoitettavaksi päätyy hankkeita, joista on eniten hyötyä kansantaloudelle. 

Tempo-rahoitusta myönnetään yrityksen kansainväliseen kasvuun. Tempo-rahoituksella voi testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, kartoittaa kiinnostusta uusilla, kansainvälisillä markkinoilla ja hankkia palautetta mahdollisilta asiakkailta. Rahoitus on avustusta, jota maksetaan enintään 50 000 euroa. Avustus kattaa 75 prosenttia projektin kustannuksista. Tempo-rahoitusta voi hakea startup-, pk- ja midcap-yritykset. 

Innovaatiosetelillä voidaan maksaa yhtiön ulkopuolelta ostettavaa uutta tietoa ja osaamista. Innovaatioseteli ei tule yrityksen kassaan, muttei sen hyödyntäminen toisaalta maksakaan mitään: Innovaatiosetelin suuruus on 5000 euroa, kattaen 100% ostettujen palveluiden hinnasta. Sillä voidaan ostaa palveluita yhdeltä palveluntarjoajalta. Avustus on tarkoitettu pk-yrityksille joiden uusi palvelu- tai tuoteidea vaatii eteenpäin viemiseksi ulkopuolista asiantuntijan apua. 

Explorer-rahoituksia on neljää erilaista. Rahoitukset jakautuvat Market-, Talent-, Group– ja Exhibition Explorer -rahoituksiin joista jokaista voi nimensä mukaisesti käyttää erilaiseen selvitystoimintaan. Vaihtoehtoja on asiantuntijapalveluiden ostamisesta uuden markkinan selvittämiseksi, kansainvälisen osaajan palkkaamiseen ja yritysten välisen konsortion messuosallistumisesta yritysryhmien yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen. 

Energiatukea voi hakea hankkeisiin ja investointeihin, joissa kehitetään uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä tai edistetään energiansäästöä tai energian tuotannon ja käytön tehostamista. Myös energiajärjestelmien muuttumista vähähiiliseksi tuetaan. 

NIY tulee sanoista nuoret innovatiiviset yritykset. NIY-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka omaavat skaalautuvan liiketoimintapotentiaalin ja tähtäävät nopeaan kansainväliseen kasvuun. NIY-rahoituksen edellytyksenä yritykseltä vaaditaan merkittävää liikevaihtoa ja näyttöä kansainvälisestä liiketoiminnasta. 6-12 kuukaudeksi myönnetään ensin

250 000 euroa ja rahoitusjakson tavoitteiden toteutuminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon siirtymiselle. NIY-rahoitus on enintään 1 250 000 euroa yritystä kohden. 

Co-Innovation ja –Creation rahoitukset ovat tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välisen yhteistyön tukemiseen. Co-Innovation on tarkoitettu tutkimustyön tekemiseen. Co-Creation on puolestaan tarkoitettu yhteisen (esim. Co-Innovation projektissa syntyneen tutkimustuloksen) tuotteeksi tai palveluksi kehittämiseen. 

Näiden instrumenttien lisäksi Business Finland voi myöntää avustusta tai takaisin maksettavaa lainaa kunnianhimoisiin T&K-, eli tutkimus ja kehittämisprojekteihin, jotka tuottavat yritykselle kansainvälistä kilpailuetua. Yritystukena eli avustuksena T&K-rahoitusta myönnetään kunnianhimoiseen tutkimustyöhön, joka tuottaa vähintään toimialalle uutta tietoa ja kun tuloksena ei vielä synny valmista tuotetta tai palvelua. Lainana T&K-rahoitus on tarkoitettu kehitys- ja pilotointiprojekteihin, joissa tavoitellaan lopputuloksena valmiita tuotteita ja palveluita. 

Business Finlandilla on näiden vaihtoehtojen lisäksi myös muita avoimia rahoitushakuja. Ajantasaisimman tiedon saa aina Business Finlandin verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä Momentum Helsingin rahoitussuunnittelijaan. 

ELY-keskus 

ELY-, eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa alueellisia kehittämis- ja toimeenpanotehtäviä valtakunnallisesti Suomessa. ELY-keskukset tarjoavat myös rahoitusta alueilla toimiville elinkeinoille, liikenteelle ja ympäristölle. ELY-keskukset myöntävät rahoitusta alueellista kehitystä edistäviin investointeihin ja kehittämisprojekteihin yritystukena muun muassa kehittämisavustuksen ja maaseudun yritysrahoituksen avulla. 

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Kehittämisavustusta voi hakea ympäri vuoden ja hakemus on jätettävä ennen hankkeen aloittamista. Yrityksen on rahoitettava vähintään 50% hankkeestaan itse. 

Maaseudun yritysrahoitusta myönnetään uusien maaseudulle sijoittuvien yritysten perustamiseen ja jo olemassa olevien yritysten uusien investointien tukemiseen. Rahoituksen tarkoitus on synnyttää lisää yritystoimintaa maaseudulle ja sitä kautta lisätä työpaikkoja. Tuen myöntäminen ei kuitenkaan saa vääristää alan kilpailutilannetta. Maaseudun yritysrahoitusta voidaan hakea ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. 

ELY-keskus on myös toimivaltainen viranomainen EU:n rakennerahastoista maksettavien yritysrahoitusten saralla. Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n ohjelmavaroilla tuetaan Suomen kehitystä ja myös näitä rahoituksia voidaan hakea ELY-keskukselta. Tällä hetkellä on käynnissä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 – Suomen rakennerahasto-ohjelma. yritysrahoitus

Finnvera 

Finnveran päätoimi on tarjota vientitakauksissa ja vakuuksissa. Se tukee suurimmaksi osaksi Suomen teollisuuden tarpeita, mutta pienemmissä määrin myös pien- ja keskisuuria yrityksiä. Finnveran rahoituksen tarkoitus on edistää yritystoimintaa, kansainvälistymistä ja vientiä. Rahoitus on aina rahoitusmarkkinaa täydentävää rahoitusta: Finnvera ei kilpaile yksityisten rahoitusalan toimijoiden kanssa. Tämän johdosta yritykseltä edellytetään myös, että sen omat resurssit ja vakuudet eivät ole riittäviä, jotta se voisi hankkia rahoituksen kaupallisilta rahamarkkinoilta. Tyypillisesti Finnvera myöntää osittaisen takauksen pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämälle rahoitukselle, mutta se voi myöntää rahoitusta suoraan myös itse. 

Yritystukihakemus 

Yritystukihakemuksia on monenlaisia ja eri rahoitusinstituutiot vaativat erilaisia liitteitä ja tietoja ennen rahoituksen myöntämistä. Hakemus ja liitteet on aina syytä suunnitella ja laatia erityisen huolellisesti. Yleisimpiä hakemuksen ohessa pyydettyjä liitteitä ovat kannattavuuslaskelmat, projektisuunnitelmat, liiketoimintasuunnitelmat ja tuoreet tuloslaskelmat ja tase kirjanpitoajoina. 

Hyvin laaditulla hankkeella ja rahoitushakemuksella on aina paremmat mahdollisuudet saada myönteinen rahoituspäätös. Yleensä yritystukihakemuksessa esitettyjen toimenpiteiden, aikataulujen ja tavoitteiden toteutuminen on edellytys rahoituksen myöntämiselle. Joskus lisäaikaa voi erikseen pyytää mikäli perusteet ovat hyviä. Myönnettyä rahoitusta voidaan käyttää ainoastaan toimenpiteisiin, jotka on selkeästi hyväksytty kulloinkin haettavan yritystuen rahoituspäätöksessä. On ensiarvoisen tärkeää tutustua yritystukia myöntävän tahon ehtoihin, vaatimuksiin ja pyrkimyksiin erityisen huolellisesti. 

Momentum Helsinki laatii satoja yritysten rahoitushakemuksia vuosittain, joten jos harkitset rahoitushakemuksen laadintaa, tutustu rahoituspalveluihimme tai ota yhteyttä Momentum Helsingin rahoitussuunnittelijaan. 

Yritystukia haetaan

yleisimmin rahoitusta tarjoavan tahon verkkosivuilta. Business Finlandin rahoituksia haetaan sähköisestä asiointipalvelusta ja hakemuksen käsittely kestää yleensä muutaman kuukauden. Pienemmät de minimis -hakemukset käsitellään nopeammin. ELY-keskukselta haettavia yritystukia voidaan hakea EU-ohjelmavaroja myönnettäessä rakennerahastot.fi verkkosivuilta ja kansallisista varoista haettaessa aluehallinnon asiointipalvelusta. Maasedun yritysrahoitusta haetaan ruokaviraston hallinnoimasta hyrrä-asiointipalvelusta

Yritystukia haettaessa on tärkeää tietää mikä instituutio ja mistä varoista rahoitusta milloinkin myöntää. Siksi eri rahoituslinjauksiin ja ajankohtaisiin muutoksiin on syytä tutustua

tarkasti ennen hakemuksen tekemistä. Yritystukihakemukset ja tarvittavat liitteet on valmisteltava ja rakennettava huolellisesti myönteisen rahoituspäätöksen hankkimiseksi. Markkinoilla voi olla myös muita, hetkellisiä tai vähemmän tiedossa olevia vaihtoehtoja erilaisiin tilanteisiin ja rahoitustarpeisiin. 

Aina ei ole helppoa hahmottaa mikä rahoitusinstrumentti sopii mihinkin tilanteeseen parhaiten, mitkä linjaukset oma hankkeesi täyttää tai millaisessa rahoitushaussa yrityksesi voisi pärjätä. Helpointa on antaa ammattilaisten auttaa alati muuttuvien vaihtoehtojen kartoittamisessa ja menestyksekkään hakemuksen laatimisessa. Ota huoletta yhteyttä Momentum Helsinkiin keskustellaksesi eri vaihtoehdoista. Yhteydenotto on aina ilmaista ja olemme auttaneet jo satoja yrittäjiä saamaan tarvitsemansa rahoituksen.